Menu Close

Pedagogų taryba

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio pedagogų taryba

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio administracija, visi Darželyje dirbantys mokytojai (priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui), kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.
Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.

Pedagogų tarybos funkcijos:
1) aptaria praktinius Darželio reformos įgyvendinimo klausimus;
2) analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
3) analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
4) aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią Darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
5) skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
6) kartu su Darželio logopedu, sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus

Skip to content