Menu Close

Taryba

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio taryba

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus visų institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Į Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio (toliau – Darželis) tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, darbuotojus – darbuotojų susirinkimas. Darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame Darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu. Darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.
Darželio taryba renkama 2 metams. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį.
Darželio taryba pagal savo kompetenciją turi gauti iš Darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą. Darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime. Darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Darželio tarybos funkcijos:
1) numato Darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
2) aprobuoja Darželio veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
3) vertina Darželio vadovo vadybinę veiklą, išsako nuomonę atestuojantis;
4) svarsto ir aprobuoja Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;
5) aptaria pasiūlymus dėl papildomojo ugdymo, renginių organizavimo, programų, projektų ruošimo;
6) teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
7) gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
8) ieško būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis, savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
9) skiria atstovus į auklėtojų atestacijos komisiją ir į savivaldybės organizuotą atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

Skip to content