Menu Close

Grupės, komitetai

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios  ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio metodinė grupė

Metodinė grupė vadovauja darželio metodinei veiklai:
–          tariasi dėl  ugdymo kokybės, ugdymo turinio planavimo, ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo proceso aprūpinimo;
–          aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos poreikius ir prioritetus;
–          aptaria metodikos naujoves, naujus teisės aktus;
–          skatina pedagogų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

Metodinę grupę sudaro visi darželio pedagogai, administracija.  Metodinės grupės veiklai vadovauja direktorė.

 

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai aptaria su  mokytojais vaikų pasiekimus ir pažangą, elgesio, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Darželio tarybai ir direktoriui.

Skip to content