Menu Close

Istorija

             VIZIJA

             Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis –  atsižvelgianti į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padedanti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

              MISIJA            

            Turiningas vaiko gyvenimas čia ir dabar, užtikrinantis gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą.

              

              VEIKLOS PRIORITETAI

  • Vaiko gerovė – žaidimai ir kūrybiškumas, aktyvus vaiko dalyvavimas ugdymo procese, lyderystė, darbas komandoje.
  • Sveikata – palankios aplinkos bendruomenei kūrimas stiprinant psichinę ir fizinę sveikatą.
  • Pagarba kiekvienam žmogui – dideliam ir mažam, unikaliam, pagarbiai su juo bendraujant, bendradarbiaujant ir susitariant, laikantis sąžiningumo principo.
  • Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės ir dalijamės įgyta patirtimi, esame atviri naujovėms, jas taikome darbe.

 

              ISTORIJA

           Subačius prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo kurtis Dvariškių kaimo žemėse, nutiesus RadviliškioDaugpilio geležinkelį 1873 m. ir pastačius geležinkelio stotį. Plėtėsi daugiausia link pietų palei vieškelį į Senąjį Subačių ir link vakarų, Stračnių kryptimi. Šiauriau tebuvo tik didelis Dvariškių kaimo užeigos namas. Toje pusėje stovėjo ir rusų valdžios pastatytas mūrinis grūdų sandėlis. XX a. pradžioje Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietė taip išsiplėtė, kad iš Senojo Subačiaus perėmė valsčiaus centro statusą. Šiaurinė miestelio dalis apstatyta maždaug 19221939 m. Joje 19371939 m. kunigas Povilas Mikalajūnas pastatydino ir bažnyčią (prie Viešintos upės). Į šios bažnyčios pamatus buvo įmūrytas iš Tiltagalių atvežtas akmuo su „žmogaus pėda“.  1958 m. gegužės 15 d. Subačius gavo miesto tipo gyvenvietės statusą (iki tol buvo geležinkelio stoties miestelis). Sovietmečiu prie Subačiaus buvo pastatytą didelė kuro saugykla, taip atsirado naujų darbo vietų, o darbuotojams buvo statomi daugiabučiai namai. Apsigyveno daug jaunų šeimų, todėl greitai  atsirado būtinybė atidaryti ir vaikų lopšelį-darželį.  1966 m. balandžio 1 d. duris atvėrė Subačiaus vaikų lopšelis-darželis, kurį pastatė kuro bazė. O 1975 m. kovo 1 d. lopšelis-darželis buvo perduotas Kupiškio rajono savivaldybei.

           2016 m. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis atšventė veiklos 50–metį, ir toliau ugdo mažuosius subatėnus, puoselėja visas vaikų galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatina vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleidžia ir ugdo įvairius gebėjimus, puoselėja individualybę, padeda vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėja jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą,  perteikia vaikams tautinės ir etninės kultūros pagrindus.

          Nuo 1999 metų įstaiga yra pasirinkusi etnokultūrinio ugdymo kryptį, vaikai susipažįsta su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis, minimos lietuvių kalendorinės šventės. Lopšelis-darželis dalyvauja ir Subačiaus bendruomenės gyvenime, o į savo veiklą stengiasi įtraukti  ugdytinių tėvelius ir senelius. Aktyviai bendradarbiauja su visomis Kupiškio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, ir kitais socialiniais partneriais. Šalia yra Subačiaus gimnazija, seniūnija, kultūros namai, biblioteka. Tai lopšelio-darželio  partneriai ir pagalbininkai.

Skip to content