Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Aukštaičių a. 11,  Subačius LT-40406 Kupiškio r. arba el.paštu duomenys@subaciausdarzelis.lt

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į už asmens duomenų apsaugos pareigūną Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio tel. 8 459 55 341, el.p. duomenys@subaciausdarzelis.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

 

Skip to content